วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ที่นี่ประเทศไทย…ประเทศไทยเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน

21 พ.ย. 2023
1060

“คนไทยทุกศาสนามีเสรีภาพและความเสมอภาคภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเปิดกว้างให้ทุกคนได้รับสิทธิในการดำรงชีวิตและแสดงออกอย่างเหมาะสมหากเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่กระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นและสังคม”

สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีผู้นับถือศาสนาอย่างหลากหลาย โดยวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขโดยไม่มีความขัดแย้งทางศาสนาผู้ใดอยากจะประกอบศาสนกิจ หรือทำกิจกรรมอะไรก็สามารถทำได้อย่างเสรี ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสัมพันธภาพที่ดี ไม่มีใครถูกริดรอนสิทธิของความเป็นพลเมืองไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สิทธิ-เสรีภาพ ที่ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านชาติกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลักษณ์ภายนอก อายุ และสติปัญญา หรือมีความไม่เท่าเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทุกคนต้องได้รับ “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” อย่างเท่าเทียมกัน

#สิทธิ คือ อำนาจอันชอบธรรม โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย เช่น บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงอำนาจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากฎหมาย

#เสรีภาพ คือ ความสามารถที่จะกระทำการใดๆได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่นเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ภายใต้กรอบกฎหมายความมีสิทธิที่จะกระทำการที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

————————–