วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

บทความ

แนวทางสันติวิธี”พาคนกลับบ้าน” โจรใต้ใจทราม”พาคนไปตาย”
เมื่อคนบางกลุ่มโจมตี“โครงการพาคนกลับบ้าน”ว่าเป็น“โครงการพา(โจร)กลับบ้าน”
“อส.จชต.” ชีพนี้เพื่อประชาชน
ผ่าวงจรค้ายา-ของเถื่อน-อาวุธสงคราม ทั่วประเทศโยงใย “ไฟใต้” และอาชญากรรมข้ามชาติ
การสร้างความร่วมมือในการต่อสู้กับภัยแทรกซ้อนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ฟุตบอลโลก 2018 กับปัญหาเรื่องเชื้อชาตินิยมและชาติพันธุ์นิยมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไทย
“บทบาทผู้นำศาสนาอิสลาม”กับการบิดเบือนหลักคำสอน
“ดับไฟใต้”ดับได้… ด้วยประชาชน
การไม่ยอมรับ…การอยู่ภายใต้การปกครองของชนต่างศาสนิก
‘สิทธิมนุษยชนที่ชอบธรรม’ กับการเลือกปฏิบัติ…